วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 2555

13-14 กรกฎาคม 2555 อบรมให้ความรู้เกษตรกรผู้ร่วมโครงการจังหวัดเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง(โครงการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 2555) กลุ่มไก่ประดู่หางดำ 20 ราย และกลุ่มสุกร 10 ราย โดยได้รับการบูรณาการวิทยากรร่วมจากคุณพรชัย ขำแป้ง (ประมงอำเภอเชียงดาว) เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่มีบ่อปลาเป็นของตนเอง และสหกรณ์การเกษตรกรอำเภอเชียงดาว(ครูบัญชีอาสา)ยังให้การแนะนำความรู้ด้านบัญชี ทั้งคุณวีระพงษ์ พลสยม (หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) ได้พบปะชี้แจงเนื้อหา/วัตถุประสงค์โครงการฯ เพื่อให้การดำเนินจะได้บรรลุความสำเร็จ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านแม่ข้อน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองงาย